Tiện tích tính điểm tổng kết | Tính điểm tổng kết năm học

Tiện ích tính điểm tổng kết bằng Excel.

Đây là tiện ích tính điểm tổng kết bằng Excel rất đơn giản và dễ sử dụng, các thầy công có thể sử dụng để tính điểm tổng kết hoặc để kiểm tra kết quả, tiện ích được thiết lập theo đúng thông tư 58/2011/TT-BGDĐT
Tải tiện ích tại đây:

1 nhận xét: